Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n käytännöt henkilötietojen käsittelyssä

 • 1 REKISTERINPITÄJÄ

  Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry, Y-tunnus 1078085-6, Kirkkotie 1, 21490 Marttila

 • 2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

  Satu Juntunen, satu.juntunen@jokivarsi.org, 044 0640 640

 • 3 TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

  Taina Sainio, toiminnanjohtaja, Kirkkotie 1, 21490 Marttila
  taina.sainio@jokivarsi.org
  044 0674 434

 • 4 REKISTERIN NIMI

  V-S jokivarsikumppanit ry:n hankerekisteri

 • 5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE SEKÄ TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on V-S jokivarsikumppanit ry:n ja hanke- ja yritystukihakijoiden välinen asiakassuhde, hakijan suostumus, hakijan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
  Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
  Hankehakemusten käsittelyyn ja niihin liittyvän viestinnän hoitaminen.
  Henkilötietoja säilytetään rekisterissä kunnes tukihakemuksen kannalta lainsäädännöllisten vaatimusten suhteen tarpeen tietojen käsittelyyn voidaan katsoa päättyneen.

 • 6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:
  Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
  Hyrrä-verkkoasiointiin liittyvän Maaseudun kehittämisen tietovarannon rekisteriseloste löytyy Maaseutuviraston sivuilta:
  http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tietopalvelut/Sivut/Rekisteriselosteet.aspx

 • 7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, hakemuksiin, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.
  Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden hakijatahon käyttämien palveluiden kuten esimerkiksi vakuutusyhtiön, tilitoimistontai kuntien toimittamia tietoja.

 • 8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

  Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014, 64§)
  Maa- ja metsätalousministeriölle, Maaseutuvirastolle sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle voidaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä sellaisia hakijaa tai tuen saajaa, tämän taloudellista asemaa ja liike- tai ammattitoimintaa, julkisista varoista myönnettyä rahoitusta tai muuta tuen kannalta merkityksellistä olosuhdetta koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tukea koskevan asian käsittelemiseksi.

 • 9 TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

  Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 • A Manuaalinen aineisto
  Säilytetään lukitussa tilassa.

  B ATK:lla käsiteltävät tiedot
  Rekisterin tiedot sijaitsevat V-S jokivarsikumppanit ry:n laitteistoissa. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 • 11 TARKASTUSOIKEUS

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hankerekisteriin on talletettu.
  Esitä tarkastuspyyntö sähköpostilla satu.juntunen@jokivarsi.org
  Kerro pyynnössä seuraavat asiat:
  - mitkä tiedot haluat tarkastaa
  - haluatko tarkastaa kaikki tietosi vai tiedot tietyltä ajanjaksolta
  - missä muodossa haluat tiedot
  - nimesi
  - yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).

 • 12 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

  Esitä oikaisupyyntö:
  Kerro pyynnössä:
  - oikaistava tieto sanatarkasti
  - ehdottamasi muutos sanatarkasti
  - perustelut ehdottamillesi muutoksille
  - nimesi
  - yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero)
  Jos haluat poistaa tietosi:
  Kerro pyynnössä:
  - poistettavat tiedot
  - perustelut poistolle
  - nimesi
  - yhteystietosi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero).