• Yhdistyksen toiminta
 • Jäsenelle
 • Mukaan toimintaan

Yhdistyksen toiminta

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit toteuttaa valtakunnallisen Leader-toiminnan periaatteita paikallisella tasolla. Toteutamme myös omia,  strategiamme mukaisia hankkeita, joihin voit tutustua Hankkeet-sivulla

Yhdistyksen tehtävä

 • aktivoida ja neuvoa paikallisia toimijoita
 • avustaa hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa
 • avustaa viranomaisten kanssa asioimisessa
 • tiedottaa toimintaryhmän toiminnasta ja tuloksista

Yhdistyksemme kautta voi hakea rahoitusta maaseudun elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä lisääviin, pienehköihin hankkeisiin Elämän eväät elävältä maaseudulta -strategian mukaisesti. Tuki myönnetään erillisen hakemuksen ja hankesuunnitelman tai liiketoimintasuunnitelman perusteella joko hanketukena tai yritystukena.

Toiminta-alue

Jokivarsikumppanien toiminta-alueeseen kuuluvat kunnat vuoteen 2027 asti:

 • Aura
 • Koski TL
 • Loimaa
 • Marttila
 • Oripää
 • Pöytyä
 • Somero

 

 

 

 

Hallitus 

Hallituksessa on 9 jäsentä. Yhdistyksen jäsenet valitsevat hallituksen, joka edustaa tasapuolisesti toiminta-aluettamme. Hallitus koostuu kolmikantaperiaatteella alueen asukkaiden tai yrittäjien edustajista, julkisen tahon edustajista ja yhdistysten edustajista. Hallitus päättää muun muassa tuettavat hankkeet ja ohjaa strategian toteutumista. Hallituksen kokoonpano löytyy täältä.

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen virallinen nimi on Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry, Egentliga Finlands åsträndernas kumpaner rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä SWF Riverside Partners Association.
Yhdistyksen kotipaikka on Marttila.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on Varsinais-Suomen jokivarsialueiden elinkeinotoiminnan monipuolistamisen yleisten edellytysten edistäminen sekä maaseudun säilyttäminen elinvoimaisena Varsinais-Suomen jokivarsialueilla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • yhdistys osallistuu Euroopan Unionin ja ja kansallisten maaseudun kehittämisohjelmien toteuttamiseen erityisesti paikallisia  inhimillisiä ja fyysisiä voimavaroja hyödyntäen.
 • laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia alueellaan.
 • toteuttaa, suunnittelee, toimeenpanee ja osallistuu paikallisiin ja / tai aluellisiinhankkeisiin, jotka liittyvät 2 §:ssä mainitussa  tarkoituksessa maaseudun kehittämiseen.
 • järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja.
 • ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja verkottumista omalla toiminta-aluellaan, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuuttasekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § JÄSENMAKSU

Yhdistyksellä on oikeus periä jäseniltään vuotuinen jäsenmaksu, joka on pienempi henkilöjäseniltä ja suurempi yhteisöjäseniltä. Perimisestä ja maksujen suuruudesta päättää syyskokous.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on aina kolme kalenterivuotta.Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja heidän varajäsenistään on erovuorossa yksi kolmasosa tai lähinnä 1/3. Valittaessa hallituksen jäseniä arvotaan ensimmäiset erovuoroiset.

Sama henkilö voi yhtäjaksoisesti olla yhdistyksen hallituksen jäsen korkeintaan kuusi vuotta. Hallitusta valittaessa pyritään että siinä on tasapuolisesti edustettuina a) yhdistysten ja yhteisöjen b) yksityisen sektorin ja c) kuntien edustajia. Samoin pyritään varmistamaan  seudullinen edustuksellisuus hallituksen jäseniä valittaessa.
Hallitus valitsee  keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa tarpelliset toimihenkilöt.

Hallituksen alaisuudessa voi olla työryhmiä. Näissä valmistelevissa elimissävoi olla hallituksen jäseniä edustamassa hallitusta. Työryhmistä ja niiden tehtävistä päättää hallitus.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen siihen määräämä toimihenkilö, kukin yksin.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä. Kokouspaikkana  voi olla kotipaikkakunnan lisäksi seuraavat kunnat: Aura, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Pöytyä, Somero, Tarvasjoen alue Liedon kunnassa ja Turku.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin olla määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

10 § YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksikymmentä (20)  vuorokautta ennen kokousta lähettämällä jäsenilleen kokouskutsu ja julkaisemalla kokouskutsu Internet-sivullaan.

11 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunnot
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksun perinnästä sekä henkilö- että yhteisöjäsenmaksujen suuruudesta
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka vuosi sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan tilintarkastaja, jonka on oltava HTM, KHT tai JHTT, sekä hänelle varatilintarkastaja, jonka on oltava HTM, KHT tai JHTT
8. päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja matkakorvauksista
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Miksi kannattaa olla jäsen?

Leader Jokivarsikumppanit ry:n jäsenenä sinulla on erityinen merkitys Leader-työn onnistumisessa. Saadaksemme Leader-tukea tarvitsemme laajan jäsenistön, joka edustaa kaikkia alueemme eturyhmiä kuten asukkaita ja yhteisöjä (kunnat, yhdistykset, yritykset jne.). Jäsenenä vaikutat hallituksen muodostamiseen ja voit itsekin päästä vaikuttajaksi alueemme kehittämiseen.

Jäsenet saavat noin 2-3 kertaa vuodessa jäsenkirjeen, jossa kerromme yhdistyksen tapahtumista, rahoitusmahdollisuuksista, hanketilanteesta sekä muista kiinnostavista aiheista. Leader-jäsenyys on avointa kaikille kotiseutunsa kehittämisestä kiinnostuneille. 

Innostu paikallisesta kehittämistyöstä ja tule mukaan – jäsenyytesi on peukku Leader-työlle!

Löydät yhdistyksemme säännöt jäsenelle sivulta.

Liity jäseneksi – lähetä meille sähköpostia:

jokivarsi@jokivarsi.fi

 

Jäsenlomake

Uusi jäseneksi liittymisen lomake
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.